Налични курсове

Кратко представяне на учебната програма
Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.
В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).
 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настоящите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистанционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудово-осигурителните отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настоящите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистанционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администрариран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настощите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистаноционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настоящите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистанционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни. 


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настощите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистаноционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настощите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистанционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настощите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистаноционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.

 


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настощите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистаноционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.


I. Кратко представяне на учебната програма

Настоящото обучение е разработено в рамките на Дейност 3 по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021 г.“ Проектът се изпълнява от АИКБ в партньорство с КНСБ.

В организационен план обучението се осъществява от Националния център „Икономика на светло”, администриран от АИКБ. Обучението е предвидено да бъде извършено дистанционно чрез използването на електронния модул „Е-обучения“, част от Информационната система на центъра. Учебното съдържание е разработено въз основата на проведените до момента проучвания, фокус-групи, семинари и разработените на тази основа научно-изследователски документи – анализи, доклади, инструкции, методологии. Настоящият дистанционен курс е насочен към заети лица (работодатели и работници/служители, вкл. самонаети лица).

 1. Тематична насоченост

Съдържанието на курса е насочено към представителите на целевите групи, включени в проектното предложение – работодатели и заети лица. Целта на обучението е чрез получаването на знания и умения за различните видове заетост и причините за възникване на недекларирана заетост работодателите и заетите лица да не допускат прояви на недекларирана заетост при организиране на трудово-правните отношения. Очакваните резултати са свързани с повишаване на информираността на заетите лица и работодателите по отношение на правилното оформяне на трудовите отношения при различните видове заетост, а така също правата и задълженията на страните в процеса договаряне на вида заетост.

 2. Изисквания към обучаемите

За включване в настоящото обучение не е необходимо да имате първоначална подготовка по темата. Нивото на придобитото от Вас образование също не е определящо за включването Ви в обучението.

 3. Достъп до курса

Курсът може да бъде проведен както присъствено, така и дистанционно. Когато се провежда присъствено Вие ще имате определен преподавател, който ще Ви даде основни насоки, как да усвоите по-лесно материала и ще имате възможност да задавате непосредствено въпроси. Материалът ще ви бъде представен посредством презентация, а настоящите учебни материали ще ви служат за самоподготовка. При започване на курса следва да попълните „Карта участник“, която е задължително изискване по проекта, както и да се подпишете в присъствена форма, че сте включен в обучението.

Дистанционното обучение можете да проведе самостоятелно срещу регистрация на следния адрес: https://www.ikonomikanasvetlo.bg/index.php?section=INT&aid=94.

Моля следвайте инструкциите за използване на модул „Е-обучение“ в Информационната система на НЦИС. Преди включване в обучението следва да попълните „Карта участник“. Вашите данни са защитени, за целта моля прочетете внимателно правата и задълженията си във връзка с предоставянето на лични данни.